View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

เกี่ยวกับสหประชาชาติในไทย

บทบาทของระบบสหประชาชาติในไทย

ไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของสหประชาชาติ ประเทศไทยได้ส่งบุคลากรไปร่วมกับกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และรับรองมติด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาและสนธิสัญญาเกี่ยวกับแรงงานและสิ่งแวดล้อม องค์กรสหประชาชาติระดับภูมิภาคเป็นจำนวนมากจัดตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ รวมทั้งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) และสำนักงานระดับภูมิภาคที่เพิ่งเปิดใหม่ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP-RCB)

ในด้านการเงินและการดำเนินงานนั้น โครงการระดับประเทศของสหประชาชาติสำหรับไทยยังมีขอบเขตจำกัด ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์พัฒนาประเทศจึงดีขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไทยเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ สหประชาชาติยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศอยู่

ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNCT) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของสหประชาชาติที่ดำเนินโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นในประเทศไทยโดยเฉพาะ มีพันธกรณีในการเสริมสร้างความร่วมมือฉันท์มิตรที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ระหว่างรัฐบาลไทยและผู้มีส่วนได้เสียในประเทศอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมของ UNCT มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการนโยบายระดับชาติ ส่วนที่สหประชาชาติมีความเชี่ยวชาญที่ได้รับอาณัติและสามารถเพิ่มคุณค่าให้ได้

ดังนั้น UNCT พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือด้านหน่วยงานของสหประชาชาติมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม UNCT มุ่งเน้นกลุ่มที่มีความต้องการหรือเปราะบางจำเพาะ เช่น ประชากรแถบชายแดน ผู้ที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่น ผู้หญิง และคนยากจนในชนบท

มิติดังกล่าวนี้เป็นด้านที่ UNCT สามารถทำประโยชน์ได้สูงสุดได้ โดยใช้ขีดความสามารถของทีมงานในการตอบสนองซึ่งครอบคลุมหลายภาคส่วน และเฉพาะประเด็นที่มีลักษณะทั้งจำเพาะและเชื่อมโยงหลายภาคส่วน นอกจากนั้น สหประชาชาติยังมีบทบาทประสานงานตามภาระหน้าที่ปกติ ด้วยการส่งเสริมให้มีการผสานความร่วมมือระดับประเทศส่วนการสนับสนุนของผู้บริจาค กิจกรรมการพัฒนา และการตั้งเป้าหมาย

Share this article Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+