View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

เอชไอวีและเอดส์

เอชไอวีและเอดส์

องค์การสหประชาชาติได้มีการดำเนินงานให้รับมือกับวิวัฒนาการการระบาดของโรคเอดส์ โดยเพ่งเล็งในด้านการป้องกัน การรักษา การดูถูก ในระดับภูมิภาค ประเด็นสนับสนุน 3 ด้านหลักและประเด็นที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ นโยบาย การผลักดันด้านนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจ และศักยภาพของแผนงาน

Share this article Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+