View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

การโยกย้ายถิ่นฐาน

การโยกย้ายถิ่นฐาน

Migration United Nations Thailandองค์การสหประชาชาติได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหา การโยกย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือการบริหารจัดการกับการไหลเข้ามาของผู้อพยพ ให้แรงงานอพยพเหล่านี้เป็นแรงงานถูกกฎหมายรวมทั้งการให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ซึ่งมีการกำหนดประเด็นหลักขึ้นมา 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ การกำหนดนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน การส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในภูมิภาค/อาเซียน

 

Share this article Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+