หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
กองทุนและโครงการของสหประชาชาติที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร
กองทุนและโครงการของสหประชาชาติที่เป็นสำนักงานประจำภูมิภาค

ADB ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB)

ADB เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีที่อุทิศให้กับการลดความยากจนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบันธนาคารมีสมาชิก 63 รายเป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่เป็นภาคีในภูมิภาคนี้

ที่อยู่: 999/9 อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 23 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 263 5300
แฟกซ์: +66 2 263 5301
เว็บไซต์: www.adb.org

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO)

ที่อยู่:

สำนักงานภูมิภาคประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

39 ถ. พระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 697 4000
แฟกซ์: +66 2 697 4445
อีเมล์:
เว็บไซต์ FAO: www.fao.org/asiapacific
เว็บไซต์ RAP: www.fao.org/world/regional/rap

ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO)

ICAO กำหนดมาตรฐานและกฎข้อบังคับระหว่างประเทศที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัย ความมั่นคง ประสิทธิภาพ และความสอดคล้องของการบิน รวมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการบิน นอกจากนี้ ICAO ยังทำหน้าที่เป็นเวทีความร่วมมือในทุกแขนงของแวดวงการบินพลเรือนสำหรับชาติสมาชิก 188 รัฐ

ที่อยู่: 252/1 ถ. วิภาวดี-รังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 537 8189
แฟกซ์: +66 2 537 8199
อีเมล:
เว็บไซต์: www.icao.int/apac

IFC บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation - IFC)

IFC ส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนแบบยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อลดปัญหาความยากจนและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 IFC เป็นแหล่งเงินกู้และการระดมทุนในธุรกิจด้วยการออกหุ้นแบบพหุภาคีสำหรับโครงการภาคเอกชนในประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ที่อยู่: 989 อาคารสยาม ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 686 8300
แฟกซ์: +66 2 686 8379
เว็บไซต์: www.ifc.org

ILO สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิก (ILO Regional Office)

ILO ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรของนายจ้างและลูกจ้าง จากชาติสมาชิก 178 รัฐสำหรับการดำเนินการร่วมกันในปรับปรุงการคุ้มครองทางสังคมและสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานทั่วโลก

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 1234
แฟกซ์: +66 2 288 1735
อีเมล:
เว็บไซต์: www.ilo.org

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO)

ILO ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรของนายจ้างและลูกจ้าง จากชาติสมาชิก 178 รัฐสำหรับการดำเนินการร่วมกันในปรับปรุงการคุ้มครองทางสังคมและสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานทั่วโลก


ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ถ.ราชกำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 1234
แฟกซ์: +66 2 288 3060
อีเมล:
เว็บไซต์: www.ilo.org

IOM องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration - IOM)

IOM มีพันธกรณีภายใต้หลักการที่ว่า การย้ายถิ่นที่มีมนุษยธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประโยชน์กับทุกคน

ที่อยู่: 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 18 สาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 343 9301
แฟกซ์: +66 2 343 9499
อีเมล:
เว็บไซต์: www.iom.int

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration - IOM)
IOM มีพันธกรณีภายใต้หลักการที่ว่า การย้ายถิ่นที่มีมนุษยธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประโยชน์กับทุกคน


ที่อยู่: 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 18 สาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 343 9300
แฟกซ์: +66 2 343 9399
อีเมล:
เว็บไซต์: www.iom.int

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค (International Telecommunication Union)


ที่อยู่:

89/2 ถนน แจ้งวัฒนะ

หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: +66 2 574 9326-7 / 574 8565-9
แฟกซ์: +66 2 574 9328
อีเมล:
เว็บไซต์: www.itu.int

OCIIA สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)

OCHA ได้รับมอบอำนาจในการประสานงานการตอบสนองด้านมนุษยธรรม การพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมมนุษยธรรมของสหประชาชาติ

ที่อยู่: สำนักงานภูมิภาคประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก อาคารสหประชาชาติ ห้องเอ็กเซคคิวทีฟ สูท ชั้น 2 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 2611
แฟกซ์: +66 2 288 1043
เว็บไซต์: ochaonline.un.org/roap

UNAIDS โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)

หน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทกระตุ้นให้มีการดำเนินการทั่วโลกเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ UNAIDS เป็นผู้นำ สร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการตอบสนองต่อการระบาดของโรคในวงกว้าง

ที่อยู่: สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ (ส่งต่อโดย UNDP) อาคารสหประชาชาติ ชั้น 12 ถ. ราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 2612
+66 2 288 1203
แฟกซ์: +66 2 280 2701
เว็บไซต์: www.unaids.org

United Nations Convention to Combat

Desertification (UNCCD)

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ชั้น 6 ถ. ราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 1234
แฟกซ์: +66 2 280 3065
เว็บไซต์: www.unccd.int

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP)

UNDP เป็นเครือข่ายการพัฒนาทั่วโลกของสหประชาชาติที่มีบทบาทส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีกว่า

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ชั้น 12 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 304 9100
แฟกซ์: +66 2 280 0556
อีเมล:
เว็บไซต์: www.undp.or.th

UNEP โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP)

UNEP มีภารกิจในการส่งเสริมภาวะผู้นำและการผนึกกำลังของพันธมิตรในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของชาติและประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของลูกหลานในภายภาคหน้า

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 1234
แฟกซ์: +66 2 280 3829
เว็บไซต์: www.unep.org

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP)

UNESCAP เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคของสำนักเลขาธิการที่ดูแลภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความร่วมมือและการบูรณาการทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ห้องเอ็กเซคคิวทีฟ สูท ชั้น 2 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288-1234
แฟกซ์ +66 2 288-1000
อีเมล:
เว็บไซต์: http://www.unescap.org

UNESCO องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)

วัตถุประสงค์หลักของ UNESCO คือ สนับสนุนให้มีสันติภาพและความมั่นคงในโลก ด้วยการส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันระหว่างชาติต่างๆ ผ่านทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร

ที่อยู่: 920 ถ. สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 391 0577
+66 2 391 0879
แฟกซ์: +66 2 391 0866
อีเมล:
เว็บไซต์: www.unescobkk.org

UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA)

UNFPA เป็นแหล่งความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านประชากร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาค้นพบวิธีการแก้ปัญหาประชากร

ที่อยู่: UNFPA อาคารสหประชาชาติ ชั้น 4 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 687 0100
แฟกซ์: +66 2 288 2715
อีเมล:
เว็บไซต์: www.unfpa.org

UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees -UNHCR)

UNHCR มีอาณัติในการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศและแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยที่ยั่งยืนผ่านมติที่ได้การรับรอง ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ชั้น 3 ถนน ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 1234
แฟกซ์: +66 2 280 1039
อีเมล:
เว็บไซต์: www.unhcr.or.th

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund - UNICEF)

UNICEF อุทิศให้กับการสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีพ การพัฒนา การคุ้มครอง และการมีส่วนร่วม

ที่อยู่: สำนักงาน UNICEF ประเทศไทย 19 ถ. พระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 356 9499
+66 2 280 5931
แฟกซ์: +66 2 281 6032
อีเมล:
เว็บไซต์: www.unicef.org

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Industrial Development Organization - UNIDO)

UNIDO มีภารกิจในการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลกด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศและเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่: 57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถ. พระสุเมรุ บางลำพู พระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 280 8691
แฟกซ์: +66 2 280 8695
อีเมล:
เว็บไซต์: www.unido.org
UNITAR/UNOSAT

UNITAR โปรแกรมแอพพลิเคชั่นระบบปฎิบัติการดาวเทียม UNOSAT คือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยการให้ข้อมูลภูมิประเทศ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา และการทำวิจัยให้แก่องค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิก UNOSAT ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544 ได้ทำการวิเคราะห์สำรวจพื้นที่ ถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านมนุษยธรรมความมั่นคงของมนุษย์  ช่วยการวางแผนยุทธศาสตร์ดินแดนและการพัฒนาที่อยู่:

อาคารสหประชาชาติ ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 288 2862
อีเมล:
เว็บไซต์: www.unitar.org

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)

UN Women มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศของผู้หญิงอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสมอภาคและได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง เน้นการดำเนินงานใน 5 ด้าน คือ 1) การเพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง 2) การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเกี่ยวกับวาระด้านผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง 4) การเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิง และ 5) การส่งเสริมให้ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นประเด็นสำค้ญในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งในการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

ที่อยู่:

สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารสหประชาชาติ ชั้น 5 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 288 2093
แฟกซ์: +66 2 280 6030
อีเมล:
เว็บไซต์: unwomen.org

UNISDR สำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR)

UNISDR ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้เป็นองค์กรที่สืบทอดภารกิจจากทศวรรษสากลเพื่อการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (International Decade for Natural Disaster Reduction – IDNDR) เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกของสหประชาชาติในการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมลดภัยพิบัติทั่วโลก

ที่อยู่: ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: + 66 2 288 2745
แฟกซ์: + 66 2 288 1050
เว็บไซต์: www.unisdr.org/asiapacific

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime - UNODC)

UNODC ภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการต่อต้านการใช้ยาเสพย์ติดและการค้ายาเสพย์ติด กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน คอร์รัปชัน และการก่อการร้ายผ่านความร่วมมือเป็นพันธมิตรในภูมิภาค

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ชั้น 3 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 2471
แฟกซ์: +66 2 281 2129
เว็บไซต์: www.unodc.un.or.th

UNOHCHR สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Office of High Commissioner for Human Rights - UNOHCHR)

UNOHCHR สนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศและรัฐสมาชิกให้ยึดถือมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านความเห็นชอบทั่วไป

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ชั้น 6 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +(66) 2 288 1235
แฟกซ์: +(66) 2 288 3009
อีเมล:
เว็บไซต์: http://bangkok.ohchr.org
เว็บไซต์: http://www.ohchr.org/

UNOPS สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Project Services - UNOPS)

UNOPS เป็นหน่วยงานพึ่งพาตนเองด้านการเงินของระบบสหประชาชาติ ซึ่งให้บริการทางด้านการปฏิบัติงานและการจัดการทั่วโลกแก่หน่วยงานสหประชาชาติและรัฐบาลต่างๆ

ที่อยู่: อาคารสหประชาชาติ ชั้น 2 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 288 1234
แฟกซ์: +66 2 281 1013

WFP โครงการอาหารโลก (World Food Programme - WFP)

WFP มุ่งขจัดความหิวโหยและความยากให้หมดไปจากโลก WFP สนองความต้องการยามฉุกเฉิน สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และดำเนินการเพื่อรักษาความหิวโหยให้ดำรงอยู่เป็นหัวใจสำคัญของวาระโลก

ที่อยู่: 55 อาคารเวฟเพลส ห้อง 2 ชั้น 7 ถ. วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 655 4115
แฟกซ์: +66 2 655 4413
อีเมล:
เว็บไซต์: www.wfp.org

WHO องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO)

WHO เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกฎบัตรของสหประชาชาติ และก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างพวกเขาและหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคน

ที่อยู่: อาคารปลัดกระทรวง 3 ชั้น 4 ถ. ติวานนท์ นนทบุรี 11000 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 590 1524
+66 2 591 8198
แฟกซ์: +66 2 591 8199
อีเมล:
เว็บไซต์: www.whothai.org

สำนักงานที่ปรึกษาประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union - UPU)


ที่อยู่:

Thailand Post Training Centre
P.O. Box 258

ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 573 7523/4
แฟกซ์: +66 2 573 6457
เว็บไซต์: www.upu.int

worldbank ธนาคารโลก (World Bank)

ธนาคารโลกมีบทบาทสำคัญในการจัดทำวาระการพัฒนาแห่งชาติผ่านการให้คำแนะนำเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเด็นเชิงโครงสร้างระยะกลางที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน

ที่อยู่: 989 อาคารสยาม ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 686 8300
แฟกซ์: +66 2 686 8301
เว็บไซต์: www.worldbank.or.th