หน้าแรก | กิจกรรมร่วม

ไข้หวัดนก
นับแต่ปี 2546 มหันตภัยจากโรค
ไข้หวัดนกได้ส่งผลกระทบต่อเหล่า
สัตว์ปีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่ประเทศ
เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และประเทศจีน

หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
กิจกรรมร่วม
คณะทำงาน

วิธีการหนึ่งที่หน่วยงานสหประชาชาติร่วมมือกันทำงานในระดับปฏิบัติการคือ ผ่านคณะทำงานเฉพาะเรื่อง (Thematic Working Groups – TWGs) ตลอดปี 2547 มีการจัดตั้ง TWGs 13 คณะภายในระบบสหประชาชาติในไทย ส่วนใหญ่คณะทำงานเหล่านี้เน้นภารกิจระดับภูมิภาค

ช่วงครึ่งหลังของปี 2548 ได้มีการปรับโครงสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ TWGs ระดับภูมิภาคภายใต้การนำของ ESCAP ขณะที่ TWGs ระดับทีมประเทศถูกปฏิรูปเพื่อมุ่งเน้นความจำเป็นเร่งด่วนของ CCA/UNDAF การจัดโครงสร้างใหม่นี้ได้รับการออกแบบเพื่อวางรากฐานการออกแบบโครงการระดับประเทศที่มียืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญกับด้านที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและพยายามบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมที่สำคัญ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเจตจำนงการปฏิรูปของสหประชาชาติ