หน้าแรก | แหล่งข้อมูล | ลิงค์

ไข้หวัดนก
นับแต่ปี 2546 มหันตภัยจากโรค
ไข้หวัดนกได้ส่งผลกระทบต่อเหล่า
สัตว์ปีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่ประเทศ
เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และประเทศจีน

หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
แหล่งข้อมูล
ลิงค์
ลิงค์สหประชาชาติทั่วโลก

โฮมเพจของสหประชาชาติ

ระบบสหประชาชาติ

การประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ

เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ของสหประชาชาติ

งานของสหประชาชาติ

ESA

สถิติ

ธนาคารโลก

IMF


องค์การระดับภูมิภาค

ADB - ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

UNESCAP – คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ


แหล่งข้อมูลของไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

กรมวิเทศสหการ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

องค์กรประชาสังคม

เว็บศูนย์รวมสำหรับเอ็นจีโอไทย

ภาคเอกชน

หอการค้าไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บรรษัทอุตสาหกรรมเงินทุนแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมไทย

วิชาการ

สถาบันราชภัฏ

สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย

สถาบันจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาคีการพัฒนา

ออสเตรเลีย

ออสเตรีย

แคนาดา

เดนมาร์ก

เยอรมัน

ญี่ปุ่น

เกาหลี

สวีเดน

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

CARE

กาชาดสากล

IUCN


อนุสัญญาของระบบสหประชาชาติและแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นที่มีประโยชน์

อนุสัญญาและปฏิญญา

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน – Universal Declaration of Human Rights (1948)

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ – International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม - International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (1966)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง - International Covenant on Civil and Political Rights (1966)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979)

ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ที่ 48/104 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536) - Declaration on the Elimination of Violence against Women

อนุสัญญาต่อต้านการทารุณกรรมและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือเหยียดหยามศักดิ์ศรี - Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก - Convention on the Rights of the Child (1989)

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิการพัฒนา - Declaration on the Right to Development (1986)

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ - Convention on Biological Diversity (1992)

อนุสัญญาต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง - UN Convention to Combat Desertification (1994)

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ - UN Framework Convention on Climate Change (1992)

อนุสัญญาว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่า - Indigenous and Tribal Peoples Convention (1989) (หรือในกรณีที่ไม่มีการใหัสัตยาบันกับอนุสัญญานี้ Indigenous and Tribal Populations Convention (1957) มีผลบังคับใช้)

อนุสัญญา (1951) และพิธีสาร (1967) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้อพยพ อนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพย์ติด - Single Convention on Narcotic Drugs (1961)

อนุสัญญาว่าด้วยสารที่มีผลต่อจิตใจ - Convention on Psychotropic Substances (1971)

อนุสัญญาต่อต้านการค้ายาเสพย์ติดและสารที่มีผลต่อจิตใจที่ผิดกฎหมาย - UN Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)

อนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามประเทศและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง - UN Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols (2000)

อนุสัญญาต่อต้านการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ – UN Convention against Corruption (2003)

นอกจากนี้ อนุสัญญาต่อไปนี้สัมพันธ์กับเครื่องมือที่ใช้สำหรับแรงงานระหว่างประเทศ

อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานเกณฑ์ (เลขที่ 29) - Forced Labour Convention (No. 29) (1930)

เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการจัดการประชุมใหญ่ (เลขที่ 87) - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention (No. 87) (1948)

สิทธิในการจัดระเบียบและการประชุมร่วมเจรจาต่อรอง (เลขที่ 98) - Right to Organise and Collective Bargaining Convention (No. 98) (1949)

การประชุมว่าด้วยผลตอบแทนที่เท่าเทียม (เลขที่ 100) - Equal Remuneration Convention (No. 100) (1951)

การยกเลิกอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานเกณฑ์ (เลขที่ 105) - Abolition of Forced Labour Convention (No. 105) (1957)

อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การว่าจ้างและอาชีพ) (เลขที่ 111) - Discrimination (Employment and Occupation) Convention (No. 111) (1958)

อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำ (เลขที่ 138) - Minimum Age Convention (No. 138) (1973)

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในที่ทำงานและการติดตามผล - Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up (1998)

อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบของแรงงานเด็กที่ร้ายแรงที่สุด (เลขที่ 182) - Worst Forms of Child Labour Convention (No. 182) (1999)

การประชุมระหว่างประเทศ

การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยเด็ก (นิวยอร์ก) - World Summit for Children - New York 1990

การประชุมโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (ริโอ) - World Conference on Environment and Development - RIO 1992

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโภชนาการ (โรม) - International Conference on Nutrition - Rome 1992

การประชุมโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เวียนนา) - World Conference on Human Rights - Vienna 1993

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (ไคโร) - International Conference on Population and Development - Cairo 1994

การประชุมสุดยอดโลกเพื่อการพัฒนาสังคม (โคเปนเฮเกน) - World Summit for Social Development - Copenhagen 1995

การประชุมโลกว่าด้วยสตรีครั้งที่ 4 (ปักกิ่ง) - Fourth World Conference on Women (FWCW) - Beijing 1995

การประชุมใหญ่ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดครั้งที่ 9 (ไคโร) - Ninth Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (UNCPCTO) - Cairo 1995

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครั้งที่ 2 (อิสตันบูล) - Second UN Conference on Human Settlements - Istanbul 1996

การประชุมสุดยอดว่าด้วยอาหาร (โรม) - World Food Summit - Rome 1996

การประชุมองค์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาครั้งที่ 9 (เมดแลนด์) - Ninth Session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD IX) - Medrand 1996

การประชุมอัมสเตอร์ดัมและออสโลว่าด้วยแรงงานเด็ก - Amsterdam and Oslo Conferences on Child Labour (1997)

การประชุมวิสามัญของสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 21 ว่าด้วยปัญหาการใช้ยาในโลก (นิวยอร์ก) - General Assembly Twentieth Special Session on the World Drug Problem (GAD) - New York 1998

การประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับปวงชน (ดาการ์) - World Conference on Education For All - Dakar 2000

การประชุมโลกว่าด้วยสตรี (ปักกิ่ง) - World Conference for Women (Beijing +5, 2000)

การประชุมใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ 10 ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและยุติธรรมทางอาญา - Tenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice

การประชุมสุดยอดสหัสวรรษ (นิวยอร์ก) - Millennium Summit - New York 2000

การประชุมวิสามัญสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ (นิวยอร์ก) - UN Special Session on HIV/AIDS - New York 2001

การประชุมโลกเพื่อต่อต้านคตินิยมทางเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ความเกลียดกลัวต่างชาติ และความไม่อดกลั้นที่เกี่ยวข้อง (เดอร์บัน) - World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance - Durban 2001

การประชุมว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศเชิงพาณิชย์ของเด็ก ณ โยโกฮามา - Yokohama Conference on the Commercial Sexual Exploitation of Children - 2001

อิสตันบูล: การทบทวนและประเมินความคืนหน้าห้าปีหลังจาก Habitat II (นิวยอร์ก) - Istanbul+5: Reviewing and Appraising Progress Five Years After Habitat II - New York 2001

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการทางการเงินเพื่อการพัฒนา (มอนเทอเรย์) - International Conference on Financing for Development - Monterrey 2002

การประชุมพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยเด็ก (นิวยอร์ก) - UN Special Session on Children - New York 2002

การประชุมสุดยอดว่าด้วยอาหารหลังจากห้าปีผ่านไป (โรม) - World Food Summit: Five Years Later - Rome 2002

การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (โจฮันเนสเบิร์ก) - The World Summit on Sustainable Development - Johannesburg 2002

การประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร ระยะที่ 1 (เจนีวา) - The World Summit on the Information Society, First Phase: Geneva, 10-12 December 2003