หน้าแรก | แหล่งข้อมูล | สิ่งพิมพ์

ไข้หวัดนก
นับแต่ปี 2546 มหันตภัยจากโรค
ไข้หวัดนกได้ส่งผลกระทบต่อเหล่า
สัตว์ปีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่ประเทศ
เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และประเทศจีน

หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
แหล่งข้อมูล
สิ่งพิมพ์
สิ่งพิมพ์ร่วมของทีมประเทศสหประชาชาติ

รายงานประจำปีของทีมประเทศสหประชาชาติ

การประเมินสถานการณ์ทั่วไปของประเทศร่วมกัน (CCA)

กรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPAF)

สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยหน่วยงานสหประชาชาติเกี่ยวกับไทยและภูมิภาค

International Migration in Thailand English/Thai

Global Partnership for Development Thailand's Contribution to Millennium Development Goal 8

Thailand Human Development Report 2007 "Sufficient Economy and Human Development"  English/Thai

Nakorn Phanom Provincial Millennium Development Goals Report 2006 Download in English/Thai

Tsunami Thailand One-year later


สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยหน่วยงานสหประชาชาติเกี่ยวกับไทยและภูมิภาค

ESCAP

FAO

IMF

IOM

UNODC

UNDP

UNEP

UNESCO

UNFPA

UNICEF

WHO

ธนาคารโลก