หน้าแรก | แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูลสหประชาชาติ

ไข้หวัดนก
นับแต่ปี 2546 มหันตภัยจากโรค
ไข้หวัดนกได้ส่งผลกระทบต่อเหล่า
สัตว์ปีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่ประเทศ
เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และประเทศจีน

หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลสหประชาชาติ
ฐานข้อมูลสหประชาชาติ
ปฏิญญาสหัสวรรษ (Millennium Declaration) เป็นบรรดาการประชุมระดับโลกและการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติที่จัดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 และอนุสัญญาและสนธิสัญญาสหประชาชาติได้กำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และข้อผูกพันที่เชื่อมโยงและต่างเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อการขจัดความยากจนและความหิวโหยที่มีความก้าวหน้าเป็นลำดับและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ซึ่งคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ได้ภายในปี 2558 และการได้รับสิทธิต่างๆ ของทุกคน

อนุสัญญาของระบบสหประชาชาติและข้อมูลอ้างอิงอื่นที่มีประโยชน์


ตัวชี้วัดที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนี้สะท้อนถึงการกระจายตัวอย่างสมดุลของเป้าหมายสำคัญ และเปิดทางให้เข้าถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นอาณัติขององค์กรของระบบสหประชาชาติที่ประจักษ์อยู่ในปฏิญญาสหัสวรรษ ซึ่งพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประเทศร่วมกันสำหรับรอบการประเมินปัจจุบัน

ปฏิญญาสหัสวรรษและตัวชี้วัดการประชุม