หน้าแรก | ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงความก้าวหน้าที่โดดเด่นมากทางด้านการพัฒนามนุษย์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันไทยได้คะแนนการพัฒนามนุษย์ 0.768 และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษระดับโลกทั้งหมด หรือเกือบ ทั้งหมดเร็วกว่ากำหนดในปี 2558 ไทยได้ลดความยากจนจาก 27% ในปี 2533 เหลือเพียง 9.8% ในปี 2545 สัดส่วนของเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ลดลงมาเกือบครึ่ง เด็กส่วนใหญ่เข้าเรียนในโรงเรียน คาดว่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนจะบรรลุได้อีกเพียง 2-3 ปีข้างหน้า ไข้มาลาเรียไม่เป็นปัญหาในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอีกต่อไปแล้ว อัตราการติดเชื้อเอชไอวีใหม่ต่อปีลดลงกว่า 80% เทียบกับปี 2534 ซึ่งประสบการระบาดรุนแรงที่สุด ขณะที่ความเท่าเทียมทางเพศก็คืบหน้าอย่างน่าพอใจ
Thailand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทย: ข้อมูลโดยสังเขป
ประมุขแห่งรัฐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รัฐมนตรีต่างประเทศ สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกถุล
รัฐมนตรีมหาดไทย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีคลัง กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประชากร 63.87 ล้านคน (ปี 2553)
เมืองหลวง กรุงเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 513,115 ตร.กม.
(198,115 ตร.ไมล์)
ภาษาหลัก ไทย
ศาสนาหลัก พุทธ
อายุขัยเฉลี่ย 72.94 ปี (ชาย)
7 ปี (หญิง) 2
หน่วยเงิน 1 บาท = 0.0317 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ. = 31.543 บาท
(อัตรา ณ 20 มกราคม 2555)
สินค้าส่งออกสำคัญ อาหาร สัตว์มีชีวิต อุปกรณ์ในสำนักงาน สิ่งทอ ยางพารา
GNI ต่อหัว 3,400 ดอลลาร์ (ธนาคารโลก, 2550)
GDP ต่อหัว (PPP US$ ปี 2545) 8,135 ดอลลาร์ 1
ความยากจน (เส้นแบ่งความยากจน) 13.6% 3
อันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ 871
Adult literacy: 94.1 % 1


1 รายงานการพัฒนามนุษย์ของ UNDP พ.ศ. 2552
2 CIA The World Fact Book, 2010
3 รายงาน MDG ของไทย พ.ศ. 2552